Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

Síndic de Greuges

Benvolguts/-udes companys/es, us adjuntem dos documents, amb els escrits que volem presentar massivament al Síndic de Greuges.

Com veureu, hi ha un escrit més llarg i altre més curt, qualsevol dels dos és vàlid. Presentarem el primer a mode explicatiu, i l'altre més curt, per a facilitar la campanya.

No us oblideu de signar el full, ja que és necessari per a fer lliurament en el Síndic. Els/les qui vulgueu fotocòpies ens les podeu sol·licitar i passar a arreplegar-les al Casal Jaume I (C/Elda 17), i també al Consell de la Joventut d’Alacant (C/Llauradors 14).

Podeu fer lliurament les queixes signades als següents llocs.

-Casal Jaume I (C/Elda 17),

-Consell de la Joventut d’Alacant (C/llauradors 14).

-Secretariat de Promoció del València (Universitat d’Alacant).

Si qualsevol entitat vol col·laborar en la difusió i recepció de queixes que ens ho faça saber per a donar-li la major difusió possible.

El lliurament en el Síndic de Greuges està previst para el dia 12 de gener. Pel que arreplegarem totes les fulles signades el 10 de gener.


Qualsevol dubte no dubteu en preguntar-nos.Continuarem informant-vos de les diferents activitats i mobilitzacions que es vagen organitzant.

Atentament,

Delegació d’ACPV a Alacant

965 20 56 67 ó casaldalacant@acpv.cat

-----

Jo____________________________________________________

amb document d’identitat número_________________________

I amb adreça a__________________________________________

CP:_________________de la ciutat d_______________________

Exposició de la queixa:

Des de fa més de 20 anys estic veien TV3 sense cap problema, i des de fa 1 anys a traves de la TDT rebia els canalsTv3, 33, 3/24, 300,

A les deu de la nit del diumenge 9 de desembre, funcionaris de la Generalitat Valenciana van procedir al precintat i tancament del repetidor que ACPV té a la Serra de la Carrasqueta (Alacantí). Pel que des d’este dia no puc veure cap d’ estos canals. Vulnerant la llibertat d’informació i la llibertat d’expressió.

Sol·licitud:

Que la Generaliat Valenciana torne a posar en marxa les emissions d’ estes cadenes al País Valencià.

Alacant, a de de 200__

(Signat)

A/A Síndic de Greuges C/ Carrer Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant.-----


............................................................................, major d’edat, amb document d’identitat núm. ..........................., veí/veïna d ......................................................., i amb domicili a ..................................................., davant el Síndic de Greuges comparec i DIC:

Que com és notori la Generalitat Valenciana a traves de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, ha obert un expedient sancionador a l’entitat cultural Acció Cultural del País Valencià, per les emissions de la Televisió Pública Catalana a aquestes terres, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià. Havent-se acordat com mesura provisional el cessament de les emissions.

Que en concordància amb l’anterior, la nit del passat nou de desembre del corrent, funcionaris de la Generalitat Valenciana entraren al repetidor situat al paratge Pou de les Neus, a la Serra de la Carrasqueta i precintaren els equips electronics, tallant-se lògicament des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que des de fa més de vint anys es rebia amb total normalitat a aquestes terres.

Amb eixa acció entenem s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a i d de la CE. a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, drets que d’acord amb la Constitució no poden restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa. Segons la CE, només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

D’altra part, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries recollit a la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol:

Art.11 2. Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua. Se comprometen, además, a velar por que no se imponga a la prensa escrita ninguna restricción a la libertad de expresión y a la libre circulación de información en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria. El ejercicio de las libertades mencionadas anteriormente, que entraña deberes y responsabilidades, puede ser sometido a ciertos trámites, condiciones restricciones o sanciones previstos por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de la delincuencia, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

També resulta contraria a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE, després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que inclou la llibertat de prestació de serveis televisius en el territori UE. Aquest tractat garanteix doncs la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE. Segons la seua regulació, està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.

L’administració actua des d’una situació de feblesa jurídica realment temerària: seria necessari per a la resolució del cas el recurs a la qüestió d’inconstitucionalitat al que esta sotmesa la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat per determinar el marc competencial de l’administració valenciana actuant; podria també plantejar-se un recurs de prejudicialitat davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per veure quina interpretació s’ha de donar al dret intern a la vista de les disposicions del Tractat de la Unió i finalment, cabria fins i tot un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa, per vulneració del contingut de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, Conveni Internacional d’abast regional europeu també aplicable al cas.

El propi Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de València, va dictar el passat 20 d’abril una resolució, relativa a l’autorització d’entrada derivada del mateix expedient i respecte el repetidor de televisió ubicat en la província de València, al cim del Montdúver, per la qual es denegava l’autorització d’entrada per resultar desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perquè no s’apreciava cap dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perquè s’emeten programes d’una televisió pública d’una comunitat autònoma i no d’una televisió clandestina i perquè pel contrari, de tancar, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjà de difusió.

Que a més a més al temps que s’ha dut a terme l’execució forçosa d’eixa ordre de cessament, el Govern valencià i el Govern català exposen públicament als mitjans de comunicació que s’esta negociant per a que les televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.

És per tot l’anterior i pel contrasentit i burla de les institucions significa, que sol·licitem la intervenció del Síndic de Greuge, per a que conmine a la Generalitat Valenciana a que respecte els esmentats drets; deixant de ser aixafats i, al temps que es negocia s’impedeix l’emissió, resultant com unica perjudicada la ciutadania.

Alacant, a dihuit de desembre de 2007.

Signat.

SÍNDIC DE GREUGES

Cr. Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant.-----