Mail: casaldalacant@acpv.cat Tlf: 965205667 Fax: 965144418

800 anys del Rei Jaume

Fragment del Llibre dels Fets:

"E passaren a Euiça, e preseren terra menys de negun contrast que nols faeren los de la Ila. E uengueren ab los cauals armats, e ab les naus, e ab los lenys al port Diuiça, e aqui fermaren ses albergades, e combateren la (...) E quan uiren los sarrains que aquela hauian perduda es basaren se, e parlaren pleyt ques retrien. (...) E Johan Xico, qui era de Leyda, fo lo primer hom qui entra en la cerca del mur de la uila. E aixi hagueren en esta manera la ulia el castel, si quel trabuquet noy tira ·X· pedres".(Text sencer en Word)"I passaren a Eivissa, i desembarcaren sense que els de l’illa se’ls oposassin. I anaren, amb els cavalls armats, amb les naus i amb els vaixells, al port d’Eivissa, i allà acamparen i li donaren combat. (...) I, quan els sarraïns veieren que l’havien perduda, es varen desanimar i parlaren tractes dient que es rendirien. (...) I Joan Xico, que era de Lleida, fou el primer home que entrà en el tancat del mur de la vila. I així guanyaren, d’aquesta manera, la vila i el castell, i el trabuquet no hi arribà a tirar deu pedres".(Text sencer en pdf)